Mục tiêu chung
N/A
Mục tiêu cụ thể
Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật trong việc ứng phó với với tình trạng bạo lực dựa trên cơ sở giới

Mục tiêu 2: Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật đối để giải quyết tình trạng bạo lực trên cơ sở giới và các vấn đề khác liên quan đến sự phân biệt đối xử dựa trên yếu tố giới.

Thông tin liên hệ
Đầu mối: Nguyễn Thị Quý Địa điểm: Trung Ương (national), Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02463 27 67 49 Email: quynguyen@acdccomvn_db.org.vn
Danh sách báo cáo