Trung tâm ACDC là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam đang hỗ trợ người khuyết tật và những nhóm yếu thế khác trong cộng đồng. ACDC, với đội ngũ nhân sự trẻ, giàu nhiệt huyết và kinh nghiệm, vẫn hàng ngày tìm kiếm những giải pháp khả thi nhằm xây dựng một xã hội không rào cản và vì quyền của người khuyết tật, và xây dựng một ngôi nhà chung nhằm “Chia sẻ niềm tin và nâng cao vị thế cho cộng đồng người khuyết tật Việt Nam”.

Cơ sở dữ liệu M&E trực tuyến này được xây dựng nhằm giúp ACDC theo dõi và hiện thực hóa Sứ mệnh đã đặt ra của chúng tôi là “ACDC cam kết đóng góp cho sự hoà nhập của người khuyết tật và nhóm yếu thế thông qua các hoạt động hỗ trợ đảm bảo quyền của người khuyết tật và thúc đẩy các mô hình phục vụ người khuyết tật”, và hướng tới Tầm nhìn 2025: “ACDC là tổ chức tiên phong trong việc tạo dựng môi trường sống tốt hơn cho người khuyết tật và nhóm yếu thế”.

CSDL M&E trực tuyến này có chức năng lưu giữ và quản lý bộ chỉ số kết quả của tổ chức ACDC ở các cấp độ khác nhau. Hệ thống CSDL này cho phép:

  • - Tìm kiếm nhanh và thuận lợi các chỉ số M&E theo yêu cầu quản lý;
  • - Kết xuất các báo cáo định kỳ 6 tháng và thường niên của các dự án và chương trình, cũng như theo hoạt động độc lập.
  • - Điều chỉnh và bổ sung các chỉ số khi cần thiết;
  • - Cập nhật giá trị của các chỉ số theo định kỳ quản lý;
  • - Quản lý danh mục dự án theo các chỉ số;
  • - Quản trị người dùng.

Với hệ thống này, chúng tôi mong muốn cung cấp thông tin một cách đầy đủ, thường xuyên và cập nhật cho công chúng, đối tác và các tổ chức tài trợ về quá trình hoạt động và vận hành của tổ chức ACDC.