Mục tiêu chung
TKT được sống trong môi trường hòa nhập và tiếp cận GD chất lượng
Mục tiêu cụ thể
Nhận thức của trẻ em, cha mẹ và cộng đồng về giáo dục hòa nhập được nâng cao.

Trẻ khuyết tật đạt được kết quả học tập tiến bộ thông qua hỗ trợ phương pháp dạy học, điều kiện học tập phù hợp

Các tổ chức của người khuyết tật, cán bộ quản lý được nâng cao năng lực về hỗ trợ trẻ khuyết tật hòa nhập giáo dục.

Thông tin liên hệ
Đầu mối: Nguyễn Huyền Trang Địa điểm: Tỉnh Bắc Kạn, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: Email: trangnguyen@acdccomvn_db.org.vn
Danh sách báo cáo