Mục tiêu chung
Bên cạnh việc cải thiện khả năng tiếp cận vật lý trong nhà bằng các hoạt động của dự án HI, các hoạt động của acdccomvn_db sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy cuộc sống độc lập của người khuyết tật nặng ở tỉnh Quảng Trị thông qua việc nâng cao nhận thức và kỹ năng sống độc lập cho người khuyết tật, gia đình, những nhà cung cấp dịch vụ và cộng đồng. Besides improving physical access in homes by HI’s activities, acdccomvn_db’s activities will further contribute to promoting independent living of persons with severe disabilities in Quang Tri Province through enhancing the awareness and skills for persons with disabilities, families, service providers and community of independent living.
Mục tiêu cụ thể
Nâng cao năng lực và nhận thức cho cộng đồng bao gồm người khuyết tật và gia đình họ để hỗ trợ tốt hơn cho những hộ gia đình được chọn nhằm cải thiện khả năng tiếp cận vật lý cho người khuyết tật do HI thực hiện ở tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 2020-2021. To build capacity and enhance the awareness for communities including persons with disability (PWDs) to better support for targeted households which aim to improve physical access for PWDs implemented by HI in Quang Tri province in the period of 2020-2021.

Năng lực của các nhà cung cấp dịch vụ được cải thiện để hỗ trợ và ủng hộ sống độc lập cho người khuyết tật Service providers’ capacity is built to support and advocate for IL of persons with disabilities

Sự kiện truyền thông về sống độc lập cho NKT tại cộng đồng.

Thông tin liên hệ
Đầu mối: Nguyễn Thị Ngọc Lan Địa điểm: Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: Email: lannguyen@acdccomvn_db.org.vn
Danh sách báo cáo