Mục tiêu chung
Thực thi chính sách về người khuyết tật được tăng cường Improved Disability Policy Implementation in targeted provinces in Vietnam
Mục tiêu cụ thể
IR 1. Standardization and guidelines for policy implementation improved

IR 2. Implementation of selected policies on independent living, equity and non-discrimination toward persons with disabilities accelerated

IR 3. Policy implementation capacity of government’s agencies both National and provincial level improved

IR 4. Selected public health and social services for persons with disabilities improved

Thông tin liên hệ
Đầu mối: Nguyễn Thị Lan Anh; Nguyễn Hoàng Khả Tú Địa điểm: Trung Ương (national), Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Trị, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: +84466753946 Email: lananh@acdccomvn_db.org.vn;khatu@acdccomvn_db.org.vn
Danh sách báo cáo