Mục tiêu chung
Cải thiện việc thực thi chính sách về khuyết tật (tập trung vào tiếp cận vật lý và chăm sóc sức khoẻ)
Mục tiêu cụ thể
Kết quả mong đợi 1: Hỗ trợ phát triển các chính sách về người khuyết tật (được xây dựng, xem xét và điều chỉnh)

Kết quả mong đợi 2: Năng lực thực thi chính sách về người khuyết tật cho các cơ quan liên quan được tăng cường

Kết quả mong đợi 3: Việc thực thi các chính sách cho người khuyết tật được thúc đẩy

Capacity building for acdccomvn_db

Thông tin liên hệ
Đầu mối: Nguyễn Thị Lan Anh; Nguyễn Hoàng Khả Tú Địa điểm: Trung Ương (national), Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Trị, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0946513691 Email: lananh@acdccomvn_db.org.vn; khatu@acdccomvn_db.org.vn
Danh sách báo cáo