Mục tiêu chung
Hỗ trợ NKT hòa nhập cộng đồng như những công dân độc lập tự tin vào bản thân và sức mạnh của chính mình.
Mục tiêu cụ thể
Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức và hiểu biết về khuyết tật cho NKT, thành viên gia đình, cán bộ địa phương và cộng đồng nhằm hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng.

Mục tiêu 2: Tăng cường chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho NKT để họ trở nên tự tin và độc lập

Mục tiêu 3: Đa dạng hóa mô hình sinh kế cho NKT nhằm hỗ trợ họ duy trì thu nhập và chất lượng cuộc sống của gia đình.

Thông tin liên hệ
Đầu mối: Ngô Thị Thu Hằng Địa điểm: Trung Ương (national), Tỉnh Bắc Kạn, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: Email: hangngo@acdccomvn_db.org.vn
Danh sách báo cáo