Mục tiêu chung
Giảm thiểu tình trạng bạo lực tình dục đối với PNTKT, thông qua việc nâng cao nhận thức và trao quyền để PNTKT trở nên độc lập hơn nhằm bảo vệ quyền của họ, thiết lập một mạng lưới hỗ trợ để bảo vệ và ngăn chặn bạo lực tình dục đồng thời tăng cường khung pháp lý và các chính sách để loại bỏ bạo lực tình dục đối với PNTKT ở Việt Nam
Mục tiêu cụ thể
Nâng cao năng lực ngăn chặn bạo lực tình dục đối với PNTKT

Tăng cường hệ thống hỗ trợ cho PNTKT là nạn nhân của bạo lực tình dục

Góp ý chính sách và khung pháp lý liên quan đến quyền của phụ nữ khuyết tật và trẻ em gái khuyết tật trong phòng chống bạo lực tình dục tại Việt Nam

Thông tin liên hệ
Đầu mối: Đàm Việt Hà Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: Email: vietha@acdccomvn_db.org.vn
Danh sách báo cáo