Mục tiêu chung
Hỗ trợ các thanh niên KTTT/KTPT hòa nhập cộng đồng
Mục tiêu cụ thể
Mục tiêu 1: Duy trì và mở rộng thêm các cặp đôi kết bạn

Mục tiêu 2: Phát triển các kỹ năng cá nhân cho các thành viên KTTT/KTPT

Mục tiêu 3: Thúc đẩy vai trò của phụ huynh các thành viên KTTT/KTPT trong các hoạt động

Thông tin liên hệ
Đầu mối: Nguyễn Thị Ánh Ngọc Địa điểm: Thành phố Hà Nội
Điện thoại: Email: anhngoc@acdccomvn_db.org.vn
Danh sách báo cáo