Mục tiêu chung
8. Mục tiêu dự án: Trong thời gian thực hiện dự án, dự án sẽ tập trung vào các mục tiêu sau: Mức độ tác động: Mục tiêu chung Góp phần hỗ trợ Chính phủ và các bên liên quan ở tất cả các cấp ở Việt Nam thực hiện hiệu quả quyền trẻ em như đã cam kết Mức độ kết quả: Mục tiêu cụ thể Kết quả trung gian: Trẻ em, bao gồm trẻ em khuyết tật, được hỗ trợ bởi các tổ chức xã hội có năng lực và các bên liên quan để tham gia một cách có ý nghĩa vào quá trình ra quyết định và được bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực. Kết quả 1: Trao quyền cho cá nhân và trẻ em: Trẻ em, bao gồm TKT, cha, mẹ và/ hoặc người chăm sóc của trẻ, có kiến thức và kỹ năng về bảo vệ trẻ em và sự tham gia của trẻ em. Kết quả 2: Các tổ chức xã hội và mạng lưới của họ, bao gồm cả mạng lưới người khuyết tật, có đầy đủ năng lực để thúc đẩy tiếng nói và những lo ngại của trẻ em về vấn đề trừng phạt thể chất và tinh thần (PHP) và xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Kết quả 3: Các cơ quan nhà nước và những người có trách nhiệm khác hỗ trợ và thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của trẻ em và quyền được bảo vệ trong tất cả các môi trường (gia đình, trường học, cộng đồng, trực tuyến).
Mục tiêu cụ thể
1.1 Trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật, được trang bị kiến thức và kỹ năng thông qua các sáng kiến nâng cao năng lực và nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, đặc biệt là không phân biệt đối xử, quyền được lắng nghe và quyền được bảo vệ trên tất cả các nền tảng trực tiếp và trực tuyến

1.2 Cha mẹ / người chăm sóc, đặc biệt là cha mẹ / người chăm sóc trẻ khuyết tật, được trang bị kiến thức và kỹ năng thông qua các hoạt động nâng cao năng lực và nâng cao nhận thức về quyền Trẻ em, không phân biệt đối xử, quyền được lắng nghe và quyền được bảo vệ, tham gia xã hội và kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hằng ngày

2.2 Các tổ chức xã hội, cha mẹ/ người chăm sóc và/ hoặc các nhóm do trẻ em lãnh đạo thúc đẩy sự tham gia của trẻ em và bảo vệ trẻ em thông qua các cuộc tham vấn, đối thoại và chiến dịch truyền thông

3.1. Các cơ quan nhà nước và những bên có trách nhiệm khác tham gia vào các sự kiện đóng góp ý kiến để hoàn thiện chính sách về sự tham gia có ý nghĩa của trẻ em, hòa nhập, bảo vệ trẻ em và kỷ luật tích cực

Thông tin liên hệ
Đầu mối: Trần Thị Nhung Địa điểm: Trung Ương (national), Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: Email: nhungtran@acdccomvn_db.org.vn
Danh sách báo cáo