Mục tiêu chung
Tăng cường chất lượng sống của người khuyết tật tại tỉnh Bình Định và tỉnh Kon Tum thông qua việc tăng cường hòa nhập xã hội và nâng cao khả năng sống độc lập
Mục tiêu cụ thể
Mở rộng và tăng cường dịch vụ chăm sóc tại nhà dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật

Mở rộng và cải thiện các dịch vụ xã hội hỗ trợ người khuyết tật sống độc lập và hòa nhập cộng đồng

Thông tin liên hệ
Đầu mối: Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Quý Đôn Địa điểm: Tỉnh Bình Định, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: Email: lananh@acdccomvn_db.org.vn; donnguyen@acdccomvn_db.org.vn
Danh sách báo cáo